Algemene voorwaarde Vleesveeboerderij De Margriethoeve. (Mts. J.P.A.M van den Hurk en G.M.J van den Hurk – Wijnen )

Art. 1 Toepasselijkheid en definities

 

1.1

Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten tot levering van rundvlees en/of aanverwante producten en alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

1.2

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ons.

 

1.3

Onder koper wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met ons een verbintenis is aangegaan dan wel van ons een aanbod daartoe heeft ontvangen en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.

 

1.4

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Art. 2 Aanbiedingen, prijsnoteringen en bestellingen

 

2.1

Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. En kunnen door ons worden aangepast.

 

2.2

Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. Stijging c.q. daling van de prijs wordt tenminste drie dagen voor de dag van levering aan koper bekendgemaakt. In geval van prijswijziging heeft koper recht de koop te annuleren.

 

2.3

* Tenzij anders vermeld, zijn de door ons opgegeven prijzen:

Gebaseerd op afhalen door koper ten zij door ons anders aangegeven.

Vermeld in Nederlandse euro’s.

 

Art. 3 Betaling

 

3.1

Tenzij anders overeengekomen of door ons vermeld, dient betaling van het factuurbedrag te geschieden in euro’s middels contante betaling bij afhalen van het gekochte of bijschrijving /storting op een door ons aangegeven bankrekening voor afhaling van het gekochte.

 

 

 

 

 

 

Art. 4 Levering, risico-overgang, transport

 

4.1

Koper is verplicht de door ons aan hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen.

 

4.2

Een door ons aangegeven levertijd is altijd indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Slechts indien een levertijd uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien wij niet binnen deze termijn de bestelde zaken geleverd hebben, doch niet dan nadat ons bij aangetekend schrijven nog een redelijke termijn gegund is om alsnog aan onze leveringsverplichting te voldoen, alles onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden.

 

4.3

Indien van toepassing word de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. als er geen nadere aanwijzing door koper aan ons verstrekt is, door ons als goed huisvader/koopmanbepaald.

 

4.4

Het risico voor de zaken gaat op koper over op het moment dat wij de zaken aan de koper ter aflevering aanbieden.

 

Art. 5 klachten, inspectie, garantie

 

5.1

Wij staan ervoor in dat zaken voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke eisen/goedkeuringsvoorschriften zoals deze gelden in Nederland c.q. de Europese Unie.

 

5.2

Koper is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten c.q. zichtbare beschadigingen en kwaliteit te (laten) controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van koper staan.

 

5.3

Eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking, welke bij aflevering aanwezig zijn, dient koper onverwijld rechtstreeks te melden en vervolgens duidelijk omschreven en gemotiveerd schriftelijk te vermelden, bij gebreke waarvan koper geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

 

5.4

De klachten over de kwaliteit van het geleverde worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij ons binnen 24 uur na de aflevering hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

 

5.5

Klachten over facturen dienen binnen zeven dagen na leverdatum van de factuur te worden ingediend.

 

 

 

 

 

5.6

Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen voor het indienen van klachten, wordt koper geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden klachten van welke aard dan ook niet meer door ons in behandeling genomen.

 

5.7

Indien de klachten door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij te onzer keuze hetzij de ondeugdelijke zaken vervangen, hetzij koper een creditnota doen toekomen voor de ondeugdelijke zaken, zonder dat koper enig recht kan doen gelden op welke verdere schadevergoeding dan ook, alles echter pas nadat desbetreffende zaken aan ons geretourneerd zijn.

 

5.8

Retournering, herroepingsrecht, als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk wetboek is niet van toepassing aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

 

 

Art. 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1

De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de koper alle na volgende verplichtingen uit alle met ons gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: a: de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf; b: de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en)door ons verrichte of te verrichten diensten; c: eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een)koopovereenkomst(en).

 

Art. 7 Aansprakelijkheid en exoneratie

7.1

Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, stilligschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, zowel bij koper als bij derden, ongeacht of zulks het beoogde dan wel zekere gevolg is van handelen of nalaten van onze onderschikten en de door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, dan wel het gevolg is van een gebrek in een door ons geleverd product.

 

7.2

Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het aan ons met betrekking tot de zich voordoende schade of door de verzekering uitgekeerde bedrag.

 

7.3

Koper vrijwaart ons geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken, ongeacht de aard en de omvang daarvan, welke derden jegens ons geldend (trachten te) maken.

 

Art.8 Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan ons zijn toe te rekenen. Hieronder zullen(indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: (burger)oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in –en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opstal of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer. En voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan.

 

 

 

 

8.2

Wij hebben ook het recht om ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.

8.3

Tijdens overmacht worden onze leveringen – en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ons niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval geen verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8.4

Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Art. 9 Toepasselijk recht

Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en andere met ons aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.( CISG )

Art. 10 Geschillen

Alle geschillen, waarbij inbegrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten worden, met uitsluiting van enige andere rechterlijke instantie, door de Nederlandse rechter beslist. Ingeval de Rechtbankrelatief bevoegd is, zijn wij bevoegd een geschil aanhangig te maken van de Rechtbank in het rechtsgebied waar wij zijn gevestigd dan wel kantoor houden.

Menu